SBN Annual meeting for 2020

Start: 19/03 09:00

SBN-årsmøte avholdes
19. mars 9:00-10:00. 

Møtet er et webinar hvor medlemmene våre ringer inn. For å stemme bruker vi et interaktivt verktøy. Dette gjør det også mulig for medlemmer som ikke har mulighet til å være tilstede i Oslo å delta. (English version see below.)

 

Agenda:

 1. Klargjøring av stemmeberettigede 👏
 2. Godkjenning av innkalling. (link e-post) 👏
 3. Valg av møteleder 👏 
 4. Valg av en person til å skrive referat og to personer til å signer referatet 👏
 5. Fremleggelse og godkjenning av virksomhetens årsberetning (link)👏
 6. Fremleggelse av foreningens regnskap (link)
 7. Fremleggelse av revisors beretning (link)
 8. Godkjennelse av foreningens regnskap 👏
 9. Fremleggelse av budsjett for 2021, samt økonomisk status hittil i år (link)
 10. Fastsettelse av neste års medlemskontingent til foreningen (foreslått uendret)👏
 11. Behandling av innkomne forslag 
  1. link, styrets forslag til oppdaterte vedtekter SBN 👏
  2. link, fra medlem innkomne forslag, styret i hende 14 dager før årsmøtet
 12. Valg av styreleder og styremedlemmer (link) 👏
 13. Valg av revisorer (link) 👏
 14. Valg av valgkomité (link ) 👏

Link SBN vedtekter

Årsmøtet avholdes hvert år.
Agenda for årsmøtet er en del av innkallingen som sendes ut 4 uker før årsmøtet. 

Medlemmene kan fremme saker inn for årsmøtet.
Disse må være styret i hende 14 dager før årsmøtet. 

Medlemmer i SBN kan være:
•    A-medlemmer: Organisasjoner som er SAP-kunder
•    B-medlemmer: Leverandører til SAP-kunder

Hvert A-medlem har én stemme.
Fraværende medlemmer kan gi fullmakt til et annet medlem.
Avstemming skjer åpent.
Beslutning tas med simpelt flertall.
Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Referatet underskrives av to medlemmer valgt på̊ årsmøtet.
Referatet lagres i SBN-dokumentarkiv. 
Link 2019 års, årsmøte 

Årsmøtet er åpent for alle SBN medlemmer, men kun én fra hver A-medlems bedrift har stemmeret.

 


Adfahrer Annual Report 2020 will be published here. Adfahrer AB Org number 983 34 83 19 has since 1997 the assignement to run the activities for SAP Brukerforening Organization Number 916769091.

All SBN responsibilities and tasks are specified in SBN's articles of association. Detailed distribution of responsibilities and tasks between the SBN Core Leadership Team and Adfahrer is specified in an agreement. Deliverables are measured against KPIs in the agreement. 

An SBN member confirms the membership with payment of an annual fee. The fee is devided in a membership fee, which is determined by the annual meeting, see SBN's articles of association and a Service fee. The fees are at all time published on Web and are invoiced by Adfahrer AB Organization number 983 34 83 19. 

 • The member fee is used to support national and international initiatives for the benefit of SBN's members. For more details see the financial report SBN annual meeting. 
 • Participants' fees are used to compensate for costs for meetings, conferences and the like. Service fees are used to compensate for the operation and development of the platform, member information etc. related to the operation of SBN as an association.  For more information see Adfahrer Annual Report. Operating costs and financial risk are covered by Adfahrer AB.


Eva-Maria FahrerSpørsmål?/Questions? Contact Eva-Maria Fahrer
CEO, SBN-Adfahrer em(a)adfahrer.com Telefon: 922 52 539 

Eva-Maria, COE of Adfahrer: Comment for 2020. This was as you all know was a very special year especially for organisations in the meeting industry. All meetings except one have, due to pandemics and meeting bans, switched to completely virtual meetings. This has been a challenge even if Adfahrer had the tools and skills from before, due to the fact, our Face to Face events have since years been open for people to join and attend remotely by web-link.

Now, looking back to 2020, I'm proud to say we have been successful. We had more participants than ever. But, the financial result is an other aspect and probably not such a sunshine story, but let's see, when the Annual Report 2020 is ready...English version 

SBN annual meeting will be held on 19 March 9:00-10:00.

The annual meeting is held every year.
The members can present matters before the annual meeting.
The meeting is a webinar where our members dial in, pre-registration mandatory.
To vote, we use an interactive tool.

Agenda:

 1. Preparation of list of people entitled to vote
 2. Approval of timely e-mail notice.
 3. Election of chair of the meeting
 4. Election of one person to write the minutes and two people to sign the minutes
 5. Presentation and approval of the annual report
 6. Presentation of the accounts
 7. Presentation of the auditor's report
 8. Approval of the association's accounts
 9. Presentation of budget for 2021, as well as financial status so far this year
 10. Determination of next year's membership fee to the association (unchanged)
 11. Processing of received proposals
  1. The CLT's proposal for updated articles of association SBN
  2. Proposals received from a members
 12. Election of chairman and board members
 13. Election of auditors
 14. Election of nomination committee

Members can present matters which have to be received by the board, 14 days before the annual meeting.
Members of SBN:
• A-members: Organizations that are SAP customers
• B-members: Suppliers to SAP customers

Each A-member has one vote.
Absent members may authorize another member.
Voting is open and the decision is made by a simple majority.
In the event of a tie, the chairman of the meeting has a double vote.
  

Bente Boger, EM Fahrer, Kolbjørn Havnes
From left: VicePresident Bente Boger, Norwegian Defence, CEO Eva-Maria Fahrer, SBN-Adfahrer,  President Kolbjørn Havnes, Hydro

Link to SBN CLT Board Room
To find link to voting tool and see the invited member companies, please login to www.sbn.no. Only when logged in, you will see this information.


Tags: sap knowledge

Number of participants: 18

 • Monique Wouters  
  BLACKLINE
 • Nick Banks  
  Nets
 • Kolbjørn Havnes  
  Norsk Hydro AS
 • Gunn Elisabeth Løland Lending  
  Direktoratet for økonomistyring
 • Roar Hvidsten  
  Coop
 • John Christian Hveding  
  NorgesGruppen Data AS
 • Bente Boger  
  Forsvaret
 • Dag Hakon Myrdal  
  Akersolutions
 • Kjell Jensen  
  Arcus
 • Thor Øyvind Nilsen  
  Equinor
 • Svanhild Didriksen  
  Conocophillips
 • Jensen Eigil Bjelde  
  Norskeskog
 • Eva-Maria Fahrer  
  SBN-Adfahrer
 • Bernt Bakken  
  SBN-Adfahrer
 • Bernt Evensen  
  ConocoPhillips Norge
 • Marte Asphaug Solbjørg  
  TechnipFMC
 • Ann Kristin Aannerud  
  SAP Norge AS
 • Ann Kristin Aannerud  
  SAP Norge AS