A list of action taken to support our members.


Posted by Eva-Maria Fahrer on 29/04/2020 12:00

This text is in English and Swedish. 😁


English language icom Part 1 - English:

Here you find a list of things we have done and plan to do within our area of ​​operations to help you through the crisis. If you have ideas on additional things we can help you with, I would be grateful to hear more about your ideas.

Our team is we well-functioning, which is a big advantage now when the world around us is in crisis. We have always worked from our home offices, so no need to change to new technology and new working routines. We could be focused entirely on the value creation, i.e the activities we create for our members.

The core of our business is networking and knowledge transfer.  In person full-day meetings and webinars. We have changed the full-day meetings to become virtual. This change did actually require more work than expected even though we have always had all our meetings open for “dial-in” and recorded. We work agile and test new ways of making virtual days to find the best possible arrangement. We have so far got very good evaluations at all our events, including our virtual full-days, which we are super proud of.

The networking part is lost in the virtual environment. We keep eyes and ears open to find new ways to create interactivity, so feel free to come back to us if you have any ideas. We have an interactive way of working, but there are perhaps even better ways to create meeting interactivity.

The members working in the area of HR are typically influenced by COVID-19. Bernt has listened and understood that information is needed, so in the program on May 6 there will be an exchange of experience regarding administrative processes in HR that are affected by the new and changed COVID-19 regulations in addition to other agenda topics.

 

 Del 1 - Svenska:Swedish language icon
Här finner du en lista över saker vi gjort och gör inom vårt verksamhetsområde för att hjälpa dig genom krisen. Har du tips och idéer på annat vi kan hjälpa till med så tar jag tacksamt emot dem.

Vi är ett väl samarbetande team vilket är en stor fördel av nu när världen omkring oss krisar. Vi jobbar alltid från hemmakontor så vi slapp omställning till ny teknik och nytt arbetsätt och har därför fokuserat helt på de aktiviter vi skapar för våra medlemmar.

Kärnan i vår verksamhet är nettverkande och kunskapsöverföring vilket är våra heldagsmöten. De har vi förändrat till att bli virtuella. Detta är en omställningen som krävt mycket förändringsarbete trots att vi alltid har haft alla möten öppna för “dial-in” och spelat in dem. Vi jobbar agilt och testar hela tiden nya sätt att göra virtuella dagar för att hitta det bästa möjliga upplägget. Vi får väldigt fina evalueringar på alla våra event, även våra virtuella heldagar vilket vi är superstolta för.

Nätverkande mister vi i den virtuella miljön. Vi håller ögon och öron öppna för att hitta nya sätt att skapa interaktivitet så återkom gärna till oss om du har idéer. Vi har ett interaktivt arbetssätt men det finns kanske ännu bättre sätt att skapa interaktivitet.De som jobbar innom HR påverkas av COVID-19. Bernt har lyssnat och förstått att här behövs information, så i programmet den 6 maj kommer bland annat erfarenehtsutbyte kring administrativa i processer i HR som påverkas av det nya och ------förändrade COVID-19 regelverket. 


English language icom Part 2 - English:
Many new high quality webinars have been added and will be added all the time so keep an eye out for goodies in many different areas, all related to supporting business processes based on an SAP system.

I look forward to three events offered by SAP now held as virtual events .

  • PLM Info Days conference where we have not had the opportunity to join due to travel. This year it has becomes virtual and I will sign up.
  • Sapphire has moved to 22-25 June and is called ASUGForward.  It replaces the ASUG Annual Conference but probably also Sapphireas I have not heard of any other eventI like the change to virtual as personal presence has required a long and expensive journey. The virtual parts previous offered have been a way of "looking into an F2F conference". This year, it will be virtual first. I'm looking forward to this. We keep you updated on this link where you also find the registration link
    Anyone who signs up before May 31 can join for free. The problem is that the conference runs in the US which is a bit early in the morning. Listening to the recordings we heard will require a ASUG membership. We are therefore currently negotiating with ASUG about membership for our members following a decision at the last SBN board meeting.
  • New on SAP Cloud Platform, theme is next week, ie 5-6-7 May. Experts teach and present news and useful features in the SAP Cloud Platform, even when I am not at the same time as HR day.

 

Swedish language icon Del 2 - Svenska:

Många nya och väldigt bra webinarer har tillkommit och tillkommer hela tiden så håll ögonen öppna för det kommer nya godbitar på många olika områden,  alla relaterade till att stödja affärs processer baserat på ett SAP system.

Jag gläder mig till tre nu virtuella arrangemang som erbjuds av SAP. 

  • Först en PLM konferens som vi inte haft möjlighet att resa till men som nu blir virtuell och som jag ska anmäla mig till. 
  • Samma sak gäller för Sapphire som blivit ASUGForward och ASUG Annual Conference. Nytt datum är 22-25 Juni. Jag gillar att Sapphire blir virtuell eftersom en personlig närvaro har krävt en lång och dyr resa. De delar som erbjudits virtuellt har varit ett sätt att  “se in en F2F konferens”. I år blir konferensen virtuell i första hand. Det gläder jag mig till. Den som anmäler sig innan 31 maj kan delta gratis. Problemet är att konferensen körs i USA vilket är lite väl tidigt på morgonen. Att lyssna på inspelningar lär kräva ett medlemskap i ASUG. Vi är därför just nu i förhandling med ASUG om medlemskap för våra medlemmar efter ett beslut på SBN styrelsemöte. Vi publiserar senaste info och länkar till registrering på denna sida, se länk.
  • Nytt på SAP Cloud Platform, är tema nästa vecka, dvs 5-6-7 Maj. Experter lär ut och presenterar nyheter och nyttiga funktioner i SAP Cloud Platform även det ska jag vara med på när det inte är samtidigt med HR dagen. 

English language icom Part 3 - English:

We do in addition publish selected, for you relevant information and ideas that we get from our partners and from SAP. Here we have got excellent material and today S5 shares knowledge in an event where more than 65 have registered to listen.

We hope to meet in person in September when we plan to visit IBM to exchange experiences on project management of SAP projects. If it is not possible to meet, we will make this event virtual.

November 3-4 it is time for our SBN Conference. According to the regulations that exist today, we can conduct the conference in Real Life. We can not have the same crowded and pleasant atmosphere as ususal this year. Safety distance between people will most likely be desirable also in November. Safety distance means that fewer people will have room in lecture halls, lunchrooms and exhibitions so we are working together with the hotel to find out how to solve this challenge. It could happen the conference has to be virtual. We are looking at this in parallell. We are a small organization, so this will demand new ways of working and new skills. We will miss the social part of the conference, so we cross our fingers that it will be a "real life" SBN Conference.

The uncertainty right now is the most difficult. We have decided to conduct the normal registration process but not to charge Participant fees and Exhibitor fees until we know for sure that there can be a successful  conference. We hope to confirm this by the end of August. It will as always be possible to pay by credit card upon registration, but the fee will be refunded if there is no conference. Of course, if the conference becomes virtual, it will not be any ordinary fees.

 

Swedish language icon Del 3 - Svenska:

Vi publicerar av oss utvalda, för er värdeskapande tips och idéer som vi får av våra partner och från SAP. Här har vi fått mycket matnyttigt och idag delar S5 kunskap i ett event där fler än 65 har registrerat sig för att lyssna.

Vi hoppas på personliga möten i September då vi planerar att ses hos IBM för att byta erfarenheter kring projektledning av SAP projekt. Går det inte att mötas gör vi också detta event virtuellt.

3-4 November är det dags för vår SBN Konferens. Enligt det regelverk som finns idag får vi genomföra konferensen i Real Life. Trångt och trivsamt får vi inte bli i år eftersom ett säkerhetsavstånd mellan människor med största sannolikhet är önskvärt också i November. Ett säkerhetsavstånd gör att färre får plats i föreläsnings-salar, lunchmatsal och utställning så vi får se hur vi och XMeeting löser denna utmaning. Konferensen kan eventuellt också bli virtuell men vi är en liten organisation så då krävs helt nya sätt att arbeta och ny kompetens. Vi precis alla andra kommer att sakna den sociala delen om vi fortsatt inte får mötas i November så vi kryssar fingrarna för att det blir en "riktig" SBN Konferans.

Osäkerheten just nu är det svåraste. Registreringsprocessen genomför vi som vanligt men Deltagaravgifter och Utställaravgifter kommer att faktureras först när vi vet att det blir en konferens, vilket vi hoppas blir i slutet av Augusti.  Det kommer som tidigare att vara möjligt att betala med kreditkort vid registrering men avgiften betalas tillbaka om det inte blir en konferens. Blir konferensen virtuell så blir det självklart inte vanliga avgifter.  

Har du tankar och idéer mottas de tacksamt

 

If you have ideas and thought on how we can support you or make our activities better don't hesitate to get in contact. 

We do have a large network, and our Friday newsletter channel maybe this can be  beneficial in some way to support you?

Eva-Maria Fahrer

Take care Stay healthy! I look forward to talk to you and in future to see you in Real Life

Eva-Maria Fahrer em(at)adfahrer.com +46 70 569 78 08

 


More news in the same category

Tags: cx, retail, finance, analytics, hr, remuneration, it, hana, projects, sap knowledge, supply chain